NO | EN

Intro

Hvert fjerde år legger Ruter frem en strategi for kollektiv­trafikken. I M2016 er blikket løftet fra kollektiv­trafikk til mobilitets­løsninger, for å sikre utvikling av et stadig mer attraktivt tilbud til regionens innbyggere.

Den store befolknings­veksten i Oslo og Akershus krever gode mobilitets­løsninger. Ruters strategi­arbeid foregår i tett samspill med andre fagorganer som utvikler storby­området vårt. I 2015 har flere større plan- og utrednings­arbeider pågått parallelt med utarbeidelsen av M2016. Det regionale plan­samarbeidet har lagt frem sitt forslag til areal- og transport­plan for Oslo og Akershus. Oslo kommune­plan «Oslo mot 2030 – Smart, trygg og grønn» er lagt ut til høring. I samarbeid med Statens vegvesen og Jernbaneverket utarbeider Ruter en konseptvalg­utredning for kollektiv­transport­kapasitet inn mot og gjennom Oslo, KVU Oslo-Navet.

M2016 skal reflektere, bygge opp om og om nødvendig bidra til å utvikle de nevnte plan- og utredningsarbeidene. Målet for utviklingen er felles for alle aktørene – vi skal utvikle en bærekraftig byregion, der kollektiv­transport, sammen med sykkel og gange, skal ta veksten i person­trafikken. Flere større eller mindre del­strategier peker mot samme mål, og de regionale og nasjonale føringene fra Oslopakke 3 og arbeidet med Nasjonal transport­plan (NTP) bygger opp om mobilitets­målene.

Høye ambisjoner krever stor gjennom­føringskraft

Behovene er store og ambisjonene høye, men plan- og beslutnings­prosesser tar i dag for lang tid. Ruter ønsker bredt samarbeid og økt gjennom­føringskraft. For å nå målet må vi både vise de gode løsningene for tilbudet og finne effektive modeller for gjennom­føring.

I strategi­dokumentet presenterer Ruter sin visjon for fremtiden og konkrete planer for utvikling av mobilitets­tilbudet frem til 2030/40. Strategien peker både på hvordan Ruter kan utvikle tilbudet og hvilke ramme­betingelser som er nødvendige.

M2016 er Ruters innspill til eiere, operatører, samarbeids­partnere og nasjonale og lokale myndigheter som grunnlag for beslutninger om utvikling av regionens kollektiv­trafikk.

Strategien er samtidig Ruters interne styringsdokument for opp­følgende del­strategier, årlige handlings­planer og løpende utvikling av kollektiv­trafikk­tilbudet i tråd med årlig vedtatte budsjettrammer for offentlig tjenestekjøp.

Overordnet mål

En konkurransedyktig og bærekraftig byregion

Virkemiddel

Kollektivtrafikk, sykkel og gange

Kort fortalt

Historien om Oslo og Akershus er historien om mange byområder. Byer begynner der folk møtes, dit folk reiser for å handle, oppleve og lære. Byen vokser og handelen øker, tilbud og aktiviteter utvikles og flere mennesker reiser til og flytter til byene. Transportmønsteret definerer snart byen og byens omland.

Måten vi løser transport­behovet på blir avgjørende for by­utviklingen, og by­utviklingen er avgjørende for transport­behovet. Tette byer gir kortere reiser, og stor transport­kapasitet gir by­spredning og region­forstørrelse.

Oslo og Akershus er et samlet bo- og arbeids­område. Samtidig er variasjonene store – fra Grünerløkka til Son, fra Eidsvoll til Aker brygge eller fra Sandvika til Bjørkelangen. En rekke byer, tett­steder og småsteder, hver med sine unike kjenne­tegn og sin egen identitet, utgjør vår byregion. Oslo er sentrum i hovedstads­regionen, men i Akershus vokser det frem byer som stadig får en større bredde i funksjoner og tilbuds­kvaliteter. Byene og omlandet må spille på lag for at det skal bli attraktivt og lett for folk å fortsette å møtes, for å handle, oppleve og lære. Mobilitet er avgjørende for byenes vekst, og for byenes sunnhet og bærekraft.

Historien om Norge er historien om få land. Vi har økonomi, trygghet og muligheter de fleste misunner oss. Ikke minst har vi kunnskap. En ting vi nå vet er at dersom vi skal fortsette å utvikle byene våre slik at folk vil bo, jobbe og treffes der, må vi ta nye grep for å utvikle byenes mobilitet. Bilen, som ga oss frihet i 1960-årene, er blitt en hemsko. Bilens krav er blitt for store, og det reduserer vår frihet. Vi ser det og vet at noe må gjøres. Vi vet at kollektiv­transport­tilbudet må utvikles, og at hvis flere velger å reise med kollektiv­transport, vil det bli lettere for dem som fortsatt må kjøre egen bil. Dette har vi jobbet med en stund, og vi ser at det virker; en leddbuss erstatter 1000 meter med kø. Samfunnsøko­nomiske regnestykker viser at én krone til kollektiv­trafikk gir 4,50 til samfunnet, men kollektiv­trafikk er likevel en utgifts­post i de lokale budsjettene. Staten har en nøkkelrolle med hensyn til å sikre at offentlige midler brukes til samfunns­økonomisk optimale tiltak, som bygger på markeds­grunnlag og kunde­behov.

Vi står ved et veiskille, og vi må ta friheten og uavhengigheten for de reisende tilbake. Mye av det vi kan om transport­plan­legging, må vi fortsette med og styrke, men den tekno­logiske utviklingen hjelper oss samtidig til å se nye løsninger. Det må utvikles løsninger som kombinerer masse­transport med individuelle, skredder­sydde løsninger. Vi må se på det å gå, sykle, kjøre bil, buss og bane i en tettere sammen­heng. Kundene skal ikke merke kompleksiteten som ligger til grunn for tilbudet. Det bakenfor­liggende systemet blir stadig smartere, og kundene vil dermed lett kunne bevege seg fritt i den stadig voksende by­regionen. Nøkkelen er et tett nettverk av reise­muligheter med høy frekvens, stor kapasitet, moderne teknologi og tilgjengelighet for gående og syklende. Individuelt til­passede informasjons­løsninger og mobilitets­tjenester må utvikles i samarbeid med kundene. Bilens rolle må om­defineres – det må bli lettere å dele og få tilgang til bil ved behov og mindre nødvendig å eie egen bil.

M2016 i ti punkter

Ruters strategi­dokument M2016 tar steget fra kollektiv­trafikkstrategi til mobilitets­strategi. I dette ligger erkjennelsen av at et kollektiv­transportselskap som Ruter, med samarbeids­partnere og operatører, bør ta et bredere grep om mobilitetsut­fordringene. Visjonen for fremtiden er at et tettere og mer integrert mobilitets­tilbud gjør det enklere for kundene å sette fra seg bilen, og samtidig ha frihet og fleksibilitet i hverdagen. Stegene mot denne fremtiden bygger på en kombinasjon av kjente løsninger og nye utviklings­strategier. Som utgangs­punkt ligger det politisk omforente og ambisiøse målet om at personbil­trafikken i Oslo og Akershus ikke skal vokse. I M2016 spør vi – hva skal til, for at kollektiv­transporten, sammen med sykkel og gange, skal ta veksten i den regionale person­trafikken? Ti punkter oppsummerer de viktigste budskapene i dokumentet:

  1. Kundene skal få flere valg­muligheter, og det skal bli mye lettere for flere å sette igjen bilen. Ruter vil utvikle et tett og fleksibelt nettverk av integrerte mobilitets­løsninger med høy kvalitet, slik at tilbudet blir attraktivt for både arbeids- og skole­reiser og handle-, hente- og fritids­reiser.
  2. Vi skal skape verdi sammen med kundene og dermed sikre kontinuerlig og målrettet innovasjon. Vi skal utnytte de muligheter teknologiutvikling representerer, slik at vi finner de beste løsningene for fremtidige mobilitets­tjenester.
  3. Vi trenger en bærekraftig by­utvikling hvor mobilitets­tilbudet styrker regionens attraktivitet. Ruter ønsker en by­utvikling som skjer innenfra og ut, og for­tetting i bysentre, i stasjons­byer og ved knute­punktene for kollektiv­trafikken. Vi ønsker at kommunene slutter seg til anbefalingene fra plan­samarbeidet og jobber aktivt for å utvikle gode knute­punkter, region­byer og bybånd, som kan bygge opp om et attraktivt, effektivt og grønt mobilitets­tilbud. Arealsamarbeidet bør utvides til nabo­fylker, og organisering av mobilitets­tjenester utvikles i tråd med utvidelsen av det funksjonelle hovedstads­området, gjennom et felles markeds­orientert administrasjons­selskap for Østlandet.
  4. Sykling og gange må inngå i et helhetlig mobilitets­tilbud. Tilbudet for dem som sykler og går, må styrkes slik at vi får et godt samspill mellom gange, sykling og kollektiv­transport. Det betyr utvikling av et høykvalitets og sikkert sykkelvei­nett i regionen, utvikling av gode bygater der bilens rolle reduseres, økt etablering av sykkel­parkering ved kollektiv­trafikknute­punktene og integrerte informasjon -og betalings­løsninger for bysykkel.
  5. Trikkebyen Oslo må bli en realitet. Ruter vil styrke trikkens rolle i byen, for å skape et bedre og mer effektivt tilbud og bidra til å øke byens attraktivitet. Vi vil jobbe for gode gateløsninger som løfter bymiljøet, hvor trikkens rolle inngår i et helhetlig by­utviklingsperspektiv der også gang- og sykkel­løsninger inngår. Ruter ønsker samarbeid med byplan­leggere og lokalt næringsliv for å utvikle de gode gatene som ivaretar både mobilitet og stedlig aktivitet i gatene.
  6. Moderne miljø­vennlige busser skal effektivt og med høy frekvens betjene bruker­vennlige knute­punkter og styrke det tverr­gående mobilitets­tilbudet i regionen. Det krever egne traseer, fjerning av gate­parkering og trafikk­regulerende tiltak som styrker kollektiv­trafikkens konkur­ranseevne. Ruter vil utvikle moderne buss­anlegg med fornybare energi­løsninger, i hovedsak for biogass og elektrisk drift.
  7. Vi må prioritere de prosjektene som har størst nytte og best markeds­potensial. Etter Fornebubanen bør ny metro­tunnel gjennom Oslo bygges, sammen med et opp­gradert trikke­nett for nye trikker og utvikling av gode og til­gjengelige terminaler for overgang mellom sykkel, buss og skinne­gående drifts­arter. Videre bør toget utvikles til å ta en større rolle i byen, gjennom et lokaltog­system der en nord-syd tunnel gjennom Oslo er sentral. Som forutsetning for prioritering av nye prosjekter, ligger ivare­tagelse og vedlikehold av dagens materiell og infrastruktur, slik at vi til enhver tid sikrer effektiv utnyttelse av ressurser i kollektiv­trafikken. For gate­trafikken er fremkom­melighets­tiltak svært lønnsomme, og en forutsetning for at vi skal lykkes.
  8. Bestillingstjenesten RuterFlex skal gi kundene økt frihet. Tilbudet skal bidra til at mobilitetsnett­verket blir mer finmasket og relevant for flere kunder. RuterFlex skal utfylle det ordinære rute­tilbudet ved at det gir kundene fleksibilitet rundt reise­tidspunkt, reisemåte, antall reisende og rute.
  9. Vi trenger kortere plan­prosesser og sterkere gjennom­føringskraft. KVU Oslo-Navet bør følges opp med et felles plan­kontor for å sikre fremdrift i realiseringen av de viktigste prosjektene. Utbygging av nye bane­løsninger, som Romeriksbane mellom Lørenskog og Skedsmo, bør organiseres som infrastruktur­selskaper som ivaretar både plan­legging, sikring av arealer og finansiering.
  10. Finansieringsgrunn­laget for kollektiv­trafikken bør styrkes gjennom en ny finansierings­pakke. Ruter anbefaler et nytt løft for kollektiv­trafikken i hovedstads­området gjennom en finansierings­modell for investering og drift, der både bilister, kollektiv­trafikanter, samt regionale og statlige myndigheter bidrar, og som sikrer det nødvendige årlige løftet i driftsmidler for å betjene økt trafikk.