NO | EN

14
Hva skal til?

14.1

Hva skal til?

I dette dokumentet har vi stilt oss spørsmålet «hva skal til, for at kollektiv­transporten, sammen med sykkel og gange, skal ta veksten i den regionale person­trafikken?» Det er et betimelig spørsmål, da dette er et omforent politisk mål på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå i Oslo og Akershus. Alle samferdsels­aktørene og plan­myndighetene har dette som mål, næringslivs­organisasjoner applauderer og folk flest tenker vel antagelig at «bare jeg kommer meg raskt og effektivt dit jeg skal så er jeg for». Nettopp her ligger også nøkkelen. Vi må klare å tilrette­legge for at fremtidens innbyggere velger grønne mobilitets­løsninger fordi det gir dem det beste reise­tilbudet.

Men hva skal egentlig til? Vi har hatt en utvikling de siste åtte årene der kollektiv­trafikken langt på vei har tatt veksten i motorisert person­trafikk. Biltrafikken har stagnert, mens sykkel- og gange­andelene er omtrent uendret. Vi vet at det blir vanskeligere å fortsette den nær eventyrlige veksten kollektiv­trafikken har hatt, vi vet at det må betydelige investeringer til for å sikre nødvendig kapasitet i trafikk­systemene og vi vet at det også er nødvendig for flere å gå og sykle, både fordi det er fornuftig i seg selv, men også for å avlaste kollektiv­trafikken i de mest pressede områdene. Det grønne mobilitets­tilbudet må bli enda mer integrert, slik at de reisende opplever det som et helhetlig tilbud.

Vi vet mindre om hvilken rolle bilen vil ha i fremtiden, men har grunn til å tro at bil i større grad bør ses på som et supplement og ikke en konkurrent til kollektiv­trafikken. I fremtiden vil færre eie bil, mens sam­kjøring og bildelings­løsninger blir mer vanlig. Vi vet også at det er helt nødvendig å få til en areal­utvikling som bygger opp om kollektiv­trafikken, med utvikling av tette og levende byer og knute­punkter. Og like viktig; vi vet at det må andre virke­midler til for å redusere bilens konkur­ranse­kraft, der bilen ikke bør ha fortrinn. Privatbilen kan ikke ha noen sentral plass i den tette byen. Vi må ha en parkerings­politikk som reflekterer dette og virke­midler som regulerer trafikken inn mot Oslo og byene i regionen.

Ruter tror vekstmålet er mulig å nå, og vi har skissert våre løsninger for tilbuds­utviklingen og for vår fremtidsvisjon. Men mange offentlige og private aktører må samarbeide om vi skal klare dette, ikke minst må vi klare å øke gjennom­førings­kraften. De viktigste prosjektene må realiseres raskt og effektivt. Da vil vi ha mange fornøyde reisende også i fremtiden og en funksjonell, bærekraftig og attraktiv hovedstads­region.