NO | EN

9
Fremkommelighet en forutsetning for suksess

9.1

Fremkommelighet en forutsetning for suksess

Ved siden av frekvens er forutsigbarhet det viktigste for kollektiv­trafikkens kunder. Tid er verdi­fullt og forsinkelser i kollektiv­trafikken koster årlig samfunnet 3,5 milliarder kroner i tapte tids­kostnader. Forsinkelser påfører også Ruter ekstra drifts­utgifter på 3-400 millioner kroner, penger som kunne vært brukt til å gi et enda bedre tilbud til kundene

Ruters målinger viser at det over flere år har vært vanskelig å nå fremkom­melighets- og punktlighets­målene for kollektiv­trafikken. Trikk og buss i Oslo og Akershus har lavere prioritet i trafikken enn i til­svarende byområder i Norge og Europa, som det ellers er naturlig å sammen­ligne med.

Forsinkelser i kollektiv­trafikken koster årlig samfunnet 3,5 milliarder kroner i tapte tids­kostnader.Fremkommelighetstiltak som reduserer eller fjerner forsinkelser er svært lønnsomme og har lave kostnader, men blir ofte likevel ikke prioritert eller gjennomført. Fremkommelighetsproblemene for kollektiv­trafikken er derfor store og potensielt sett sterkt økende.

Befolkningsveksten alene kunne gi 40 prosent økning i bil­trafikken i Oslo og Akershus, noe som betyr at fremkom­melighetsut­fordringen bare ville vokse og bli mer alvorlige dersom nødvendige tiltak ikke gjennom­føres nå. Å styrke gjennom­føringen av fremkom­melighets­tiltak er derfor en klar forutsetning for å nå målet om at veksten i person­trafikk skal tas med i kollektiv­transport, sykkel og gange.

Fremkommelighetstiltak for kollektiv­trafikken som  raskt gir effekt er:

  • Veimerking
  • Bedre skilting
  • Prioritering av buss og trikk gjennom vei- og gatekryss
  • Etablering av kollektiv­gater og kollektiv­felt
9.2

Prioriteringer må til

Fremkommelighetstiltak innebærer prioriteringer i kampen om gate­arealene i en stadig tettere bystruktur. I mange sentrums­gater og knute­punkter er det en ut­fordring at antall transport­midler totalt sett har blitt for høyt. Dette gjør at kollektiv­trafikken ofte forsinkes, også av annen kollektiv­trafikk. Ruters anbefalte strategier for utvikling av tilbudet innebærer en økt overgang til tog og T-bane for de store transport­strømmene inn mot og gjennom Oslo, og en til­svarende av­lastning av buss­transporten. Ved å gi trikk og bybane en større rolle i by­trafikken vil flere kunne reise uten at antallet transport­midler øker. Det øker samtidig behovet for forutsigbarhet, og den totale trafikk­veksten gjør at også buss­trafikken vil øke. Ikke minst er vi avhengig av å sikre fremkommelighet inn mot knute­punkter og terminaler.

For å oppnå et godt bymiljø kreves både tøffe prioriteringer og til­passede løsninger. Samarbeidsprosjektet Kraftfulle fremkom­melighets­tiltak har som mål raskt å realisere 100 tiltak for å bedre frem­kommeligheten for kollektiv­trafikken i Oslo. Prosjektet har støtt på mange ut­fordringer og mye av problemet synes å ligge i manglende evne til faktisk å prioritere kollektiv­trafikk når tiltakene skal gjennom­føres.

9.3

Rett tiltak på rett plass

Arbeidet med fremkommelighet må derfor fortsette og forsterkes, ikke minst gjennom de muligheter som nå ligger i at Oslo kommune selv har overtatt skilt­myndigheten for kommunale veier. Først og fremst bør det utarbeides en for­pliktende mobilitets­strategi for Oslo som gir de nødvendige føringer for fremkom­melighetsarbeidet og for­plikter de partene som har et gjennom­føringsansvar. Tilsvarende mobilitets­planer bør lages for region­byene i Akershus, supplert med fremkom­melighetsstrategi for hoved­veinettet inn mot Oslo og mot knute­punktene. Ruter mener følgende prinsipper bør legges til grunn for kommunenes mobilitets­strategier:

Gatenettet i sentrum av byene bør prioritere gående, syklende og kollektiv­transport. I enkelte sentrums­gater kan trikk og gående fungere sammen, med en gate­utforming som gir rom for yrende kafé- og handleliv. I andre og gjerne paral­lelle gater kan personbil og sykkel prioriteres. I utvalgte gater inn mot sentrum må kollektiv­trafikken prioriteres. Det bør etableres sykkel­bane mange steder der det i dag er gate­parkering.

Tilgjengeligheten til stoppe­steder og knute­punkter må styrkes med gåsoner og snarveier, og større deler av bysentrum må være forbeholdt gående. I flere områder kan avstanden mellom holde­plasser økes, gitt at forhold for gående og syklende er gode.

For å opprett­holde og styrke byenes konkur­ranse­kraft er det viktig å sikre gode forhold for vare­leveringen og nødvendige nærings­transporter. En ytterligere tids­differensiering ved bruk av gate­nettet vil kunne sikre både vare­levering og fremkommelighet for kollektiv­trafikk og sykkel. I praksis vil dette bety at mer av vare­levering må skje om natten og at bygg- og anleggs­aktivitet i bysentre må tilpasse sine logistikk­operasjoner, og bruke vei­arealene når de er ledige. Dette vil igjen kreve en ny type kontroll­aktivitet.

9.1 Gatefunksjoner

1. Kollektivtrafikk og sykkelgate

1. Kollektivtrafikk og sykkelgate

Gate med sykkelbane langs og i bakkant av holdeplassene. Opphøyd kantstein mellom sykkelbane og kollektivtrasé gir økt trygghet for alle trafikanter og unngår at kjøretøy stopper i sykkelbanen. Varelevering og parkering fra sidegaten slik at kollektivtrafikken har god fremkommelighet.

Tilbake til kart

2. Kollektivtrafikk og handlegate

2. Kollektivtrafikk og handlegate

Gate med brede fortau uten kantsteinparkering gir store rom for handel og byliv. Varelevering i egne vareleveringslommer og parkering i p-hus. Kollektivtrafikken gis god fremkommelighet med høy holdeplasstandard.

Tilbake til kart

3. Bygate med trikk

3. Bygate med trikk

Bred gate uten høydeforskjeller for gående, syklende og reisende med trikk. Dette gir muligheter til fleksibel gatebruk for å ivareta behovet for transport, varelevering, handel og byliv på ulike tider av døgnet og året.

Tilbake til kart

4. Kollektivtrafikk og kjøregate

4. Kollektivtrafikk og kjøregate

Gate med høy personkapasitet. Gaten er utformet for å forflytte mange personer raskt med buss og trikk i egne felt.

Tilbake til kart
Trykk på titlene for å se eksempel på gatefunksjon
> Last ned originalt bilde

Fremkommelighetsarbeid handler også om detaljer i tilbudet. Raskere av- og på­stigning gir store utslag i reise­tiden. Utforming av holde­plasser og materiell, billetterings­tid og holdeplass­avstand er derfor viktig for frem­kommeligheten.

Fremkommelighet inn mot viktige knute­punkt må prioriteres fordi det berører mange kunder. Dette gjelder de store kollektiv­terminalene Oslo S, Skøyen, Bryn/Helsfyr, Ski, Ås, Lillestrøm, Jessheim, Sandvika, Lysaker og Asker. Tiltakene må kombineres med bedre tilrette­legging for buss på hoved­veiene og for buss og trikk i Oslo sentrum. Tiltakene som gjennom­føres må gi en sammen­hengende trasé for buss og trikk uten forstyr­relser og forsinkelser.

9.4

Biltrafikken må begrenses

For å redusere bil­trafikken inn mot Oslo sentrum og mot region­byene i Akershus er det nødvendig å innføre trafikk­regulerende tiltak som gir konkur­ransefortrinn for kollektiv­trafikk, sykkel og gange.Enkelte steder vil det være kon­flikter mellom kollektiv­trafikk og sykkel som må løses, men den største kon­flikten er åpenbart mellom de grønne mobilitets­formene og privat­bilen. Bilen er altfor areal­krevende til å ha prioritet i den tette byen, og gate­parkering er som regel ikke forenlig med prioritering av sykkel eller kollektiv­trafikk. Gatebruken i Oslo indre by og i region­byene bør derfor endres. Parkeringsplasser flyttes til egne anlegg. Frigjort gategrunn vil gi plass til bredere fortau, bedre plass til gateliv, gående, syklende, vare­levering og sikring av pålitelig fremkommelighet for trikk og buss.

For å redusere bil­trafikken inn mot Oslo sentrum og mot region­byene i Akershus er det nødvendig å innføre trafikk­regulerende tiltak som gir konkur­ransefortrinn for kollektiv­trafikk, sykkel og gange.