NO | EN

7
Helhetlig virkemiddelbruk

7.1

Helhetlig virkemiddelbruk

Helhetlig virke­middelbruk må til for å nå målet om at kollektiv­transporten sammen med sykkel og gange skal ta veksten i person­trafikken.

Økte tilskudd til drift og investeringer er en viktig forutsetning, men vel så viktig er det at pengene brukes på riktig måte. Arealbruksutvikling, fremkom­melighets­tiltak, bil­trafikk­regulerende tiltak og infrastruktur­utvikling må ses i sammen­heng. Tilbudsforbedringer alene er ikke nok for å nå målet.

Kollektiv­trafikkorientert by- og region­utvikling

Den forventede befolknings­veksten i hovedstads­området må komme i områder som enkelt kan betjenes med kollektiv­transport, sykkel og gange. Veksten innebærer for­tetting i Oslo by, i knute­punkter i de nær­liggende kommunene og de prioriterte region­byene i Akershus. En slik utvikling vil først og fremst redusere behovet for motorisert transport, ettersom flere tjenester og tilbud vil ligge innen sykkel- og gang­avstand. Fortetting forbedrer dessuten markeds­grunn­laget for et godt kollektiv­trafikk­tilbud og gjør kollektiv­trafikken attraktiv for flere.

Legge til rette for gående og syklende

Gange og sykling må utgjøre en vesentlig del av veksten, og det må derfor investeres i trygge og effektive gang- og sykkel­veier. Investeringer på dette området er ikke utredet og behandlet videre.

Økt fremkommelighet for kollektiv­trafikken

En forutsetning for å gjøre kollektiv­trafikken konkur­ranse­dyktig er at tilbudet er stabilt og forutsigbart og at samlet reisetid ikke er vesentlig lengre enn med bil. Fremkommelighetstiltak for raskere fremføring på hoved­veiene inn mot Oslo og region­byene i Akershus og frem til knute­punkter for kollektiv­trafikk, samt en mer forutsigbar reisetid gjennom sentrum, er som regel svært lønnsomme og gir stor effekt.

Riktige utbyggings­prosjekter i riktig rekke­følge

Utbygging av infrastruktur er aldri et mål i seg selv. Infrastruktur er en forutsetning for å realisere et ønsket tilbud. Utvikling av tilbudet skal styres av markeds­vurderinger og kunde­behov. I prioriteringer mellom prosjekter skal derfor prosjekter som gir mulighet for tilbuds­forbedringer der etter­spørselen er størst, og dermed har høy samfunns­økonomisk nytte, realiseres først. Vedlikehold av eksisterende infrastruktur har som regel høy nytte og må derfor prioriteres.

Tiltak for redusert bilbruk

En rapport Urbanet Analyse har utarbeidet for kommune­sektorens organisasjon KS, viser at det er svært kostbart for by­regionene å oppnå målene om nullvekst i bil­trafikken gjennom kun å utvikle kollektiv­trafikk­tilbudet. En transport­politikk som regulerer bil­trafikken vil redusere bevilgnings­behovet vesentlig, og den samme effekten vil en kollektiv­trafikkorientert arealbruk gi. Dette viser at både positive og restriktive virke­midler må til dersom målet skal nås.

Ved å gjennomføre tiltak som reduserer bilbruken vil målet om at veksten skal tas med kollektiv­transport, sykkel og gange kunne nås for en langt lavere kostnad enn uten slike tiltak. Økonomiske insentiver som vei­prising og køprising, og andre tiltak som parkerings­tilgjengelighet, har stor betydning for mål­oppnåelsen og virker på flere nivå der alle drar i samme retning. Økonomiske virke­midler gir både redusert bil­trafikk og finansierings­grunnlag for bedre kollektiv­transport. Færre gate­parkerings­plasser vil både øke kollektiv­trafikkens konkur­ranse­kraft og bidra til økt fremkommelighet. Dynamisk skilting må brukes for å sikre kollektiv­trafikken prioritet.

Målrettet styring og forutsigbar finansiering

Det brukes vel 16 milliarder kroner årlig på kollektiv­transport i hovedstads­området. Delt ansvar mellom sektorer og forvaltnings­­nivåer gjør hel­hetlige prioriteringer utfordrende.  Ansvarsdelingen gir også ut­fordringer med tanke på styringen av kollektiv­trafikken. Administrasjonsselskapenes ansvar må følge naturlige markeds­områder i regioner på tvers av drifts­arter og fylkes­grenser.

Kollektivtransport, sykkel og gange tar veksten i person-trafikken fra 2014 til 2060 ved helhetlig virkemiddelbruk.

Den kraftige veksten i kollektivtrafikken, på over 50 prosent siden 2007, har, sammen med veksten i sykkel og gange, ført til at kollektivtrafikken har tatt markedsandeler, og bidratt til en demping av veksten i biltrafikken. Ambisiøse vekstmål må imidlertid møtes med kontinuerlig forbedring av kundetilbudet, noe som både krever investeringer i infrastruktur, fortetting og urbanisering samt restriktive tiltak for bil. I motsatt fall vil man ikke nå målet og biltrafikken vil øke i årene fram mot 2060.

Kollektivtrafikk Personbil Sykkel og gange (gange utgjør 80-85 %) 2 0 1 4 : 1 3 3 0 M i l l i o ne r r e i s e r 320 377 633 48 % 24 % 28 %

2014 – Markedsandeler fordelt på transportmidler

De siste årene har kollektivtrafikk, sykkel og gange tatt andeler fra biltrafikken, og i Oslo har biltrafikken flatet ut. I 2014 var bilens andel av totale reiser i underkant av 50 prosent.

Kollektivtrafikk Personbil Sykkel og gange 206 0 : 1 9 3 3 m i l l . r e i s e r , 5 0 % ø k n i n g 550 787 596 41 % 28 % 31 %

2060 – Utvikling i markedsandeler uten vesentlige tiltak på kollektivtrafikk, sykkel og gange

Befolkningsvekst skaper økt reiseaktivitet. Hver person reiser i snitt mer enn 3 turer per dag, og en økning av befolkningen vil dermed medføre en trafikkvekst for alle transportformer, såfremt det ikke tas store grep for å sikre at veksten i persontrafikken tas av kollektivtransport, sykkel og gange.

M2016 tiltak

M2016 tiltak

  • Økt kapasitet til kollektivtrafikk
  • Fortetting
  • Prioritering av kollektivtrafikk, sykkel og gange på vei
  • Trafikkregulerende tiltak
  • Infrastruktur sykkel og gange
Kollektivtrafikk Kollektivtrafikk økning Personbil Sykkel/gange økning Sykkel og gange 550 633 50 3 % 104 596 28 % 31 % 5 % 33 %

2060 – Utvikling i markedsandeler dersom tiltakene i M2016 realiseres

Ambisiøse vekstmål må møtes med forbedring av kundetilbudet. Dersom bruken av virkemidlene håndteres på en helhetlig måte, som skissert i M2016, vil effekten av tiltakene, og ikke minst synergien mellom dem, føre til at kollektivtransporten, sammen med sykkel og gange tar veksten i persontrafikken.