NO | EN

11
Miljøtiltak styrker kollektivtrafikkens gjennomslagskraft

11.1

Miljøtiltak styrker kollektivtrafikkens gjennomslagskraft

Hensynet til befolkningens helse og lokal og global forurensning er de viktige fordelene med kollektiv­trafikken. Kollektiv­trafikken er en forutsetning for fremtidens fornybar­samfunn. Ruter har som et viktig og ambisiøst mål at kollektiv­trafikken i 2020 kun skal kjøre på fornybar energi.

Fossilfri 2020

All kollektiv­trafikk skal i løpet av 2020 drives kun med fornybar energi. Omlegging til fornybar energi vil samtidig gi lavere lokale utslipp, høyere energi­effektivitet og mindre støy fra kollektiv­transporten.

Trikken og T-banen kjører allerede på sertifisert, fornybar strøm, mens buss og båt hoved­sakelig kjører på fossil energi. Buss står for de største utslippene fra kollektiv­transporten samlet sett, mens de er høyest for båt regnet per passasjer­kilometer.

I 2020 vil bussene kun kjøre på fornybar energi. I 2025 vil hele bussflåten være skiftet ut med null- og lavutslipps­teknologi.Ruter har vedtatt et målbilde for bussflåten i 2025, basert på en vurdering av hvilken teknologi og hvilke drivstoff som er egnet og ønskelig. Målbildet angir ambisjons­nivå og retning for en omlegging av bussflåten i regionen. I 2020 vil bussene kun kjøre på fornybar energi. I 2025 vil hele bussflåten være skiftet ut med null- og lavutslipps­teknologi. Etter 2025 antas elektrisitet i økende grad å erstatte bio­drivstoff som energi­bærer.

En slik utvikling innebærer:

  • Et høyt ambisjons­nivå for miljøet, der fornybarmålet nås i 2020 som ledd i en mer lang­siktig utvikling mot 2025
  • Nesten en tredel av bussflåten er hel­elektrisk i 2025 (batteri og brensel­celle)
  • I 2020 begynner utrullingen av et betydelig antall batteriel­ektriske busser med lading underveis i Oslo sentrum. Testing vil begynne tidligere.
  • Stor satsing på biogass allerede rundt 2020, og nær 500 busser på biogass i 2025

Fergene i Oslofjorden skal drives med fornybar energi i 2020. Ombygging av eksisterende båter vil være løsningen noen steder, mens det på andre samband vil settes inn nye fartøy med nye og innovative løsninger. Båtenes størrelse, korte rute­lengder og lave hastigheter gjør at øyfergene kan være egnet for batteri­elektrisk drift. Høyt energi­behov gjør at nullutslipps­løsninger ligger lenger frem i tid for hurtigbåtene.

En investering i miljø og helse

I 2025 kan klimagass­utslippene fra Ruters bussdrift være redusert med 80-90 prosent.Basert på dagens prognoser antar vi at omleggingen av teknologi og drivstoff i bussflåten kan gi mer­kostnader for buss­driften på om lag 2-10 prosent per år i 2025, sammen­lignet med en bussflåte som i dag. Teknologiskiftet må finansieres uten å redusere Ruters evne til å ta veksten i person­trafikken.

 

I 2025 kan klimagass­utslippene fra Ruters bussdrift være redusert med 80-90 prosent. En videre elektrifisering med fornybar kraft vil føre til at klimagass­utslippene fra driften av kollektiv­trafikken nær elimineres.

Allerede i 2025 vil en tredel av regionens busser kunne kjøre utslipps­fritt og med lav støy hele eller deler av ruten. En stor del av disse bussene vil kjøre i bysentre. Det betyr bedre luft­kvalitet, lavere støy og bedre helse for befolkningen.

Styrker kollektiv­trafikkens gjennomslags­kraft

Med fornybar energi og nullutslipps­løsninger vil dagens utslipp fra kollektiv­trafikken reduseres betydelig frem mot 2030. Kanskje er da ressurs­effektivitet den viktigste miljøut­fordringen.

Omleggingen vil bidra til et bedre kollektiv­trafikk­tilbud i regionen, med innovative løsninger, drifts­sikre, energi­effektive og støysvake kjøretøy. Dermed styrkes kollektiv­trafikkens legitimitet og konkur­ranseevne.

Ruter må ta ny teknologi i bruk

Ruter og andre administrasjons­selskaper samarbeider inter­nasjonalt for at kollektiv­trafikken må legge forholdene til rette for at ny teknologi får et marked som produsentene av busser og båter kan levere til. Ruter ønsker blant annet å se på mulighetene til å samarbeide med andre administrasjons­selskap, som for eksempel i Paris og London, om innkjøp av elbusser med ulike tekniske løsninger.