NO | EN

6
Teknologi bidrar til enklere og mer fleksible reiser

6.1

Teknologi bidrar til enkle og mer fleksible reiser

Teknologi bidrar til enklere og mer fleksible reiser. Kundene forventer at vi bruker teknologi for å gjøre hverdagen stadig enklere. Teknologien sørger for at mulighetene finnes enkelt tilgjengelig og at mobilitetsnett­verket er fleksibelt og kostnads­effektivt.

Digitale løsninger skaper mange muligheter som gjør kollektiv­trafikken enklere og gir den et bredere bruks­område. Men parallell utvikling finnes innenfor individuell transport. Digitalisering er også et viktig grunnlag for å kunne skape gjennomgående mobilitets­tjenester på tvers av kollektive- og individuelle løsninger.

Kundene ønsker individuelle løsninger

Selv om kollektive løsninger er viktig i samfunnet, og i praksis nødvendig der trafikk­strømmene er store, ønsker kundene løsninger og tjenester som i størst mulig grad er tilpasset egne behov. Individuell tilpasning er blitt mulig i stor skala, blant annet ved hjelp av digitale løsninger.

Ved å integrere informasjon om individuelle transport­midler (som bil og sykkel) med informasjon om et sterkt kollek­tivtilbud, mener Ruter at den enkelte lettere kan løse sitt reise­behov basert på personlige ønsker og behov. I fremtiden vil de aller fleste transport­midler automatisk kunne levere informasjon om oppdatert posisjon eller tilstand (eks. «sykkelen trenger ladning» eller «bilen er i bruk») til sine brukere. Ved enkelt å kunne kombinere kollektive- og individuelle transport­midler skapes et sømløst mobilitets­nettverk tilpasset den enkelte reisende.

Fremover mot 2030 blir det viktig for Ruter å legge godt til rette for at alle transport­midler og reise­tjenester kan benyttes sømløst og integrert for at de grønne mobilitets­løsningene skal være konkur­ranse­dyktige. Dette bør skje med kunden i fokus, på tvers av både offentlige og private løsninger.

En integrert, personlig mobilitets­assistent gjør det enklere å reise 

Allerede i dag ser vi at den digitale utviklingen bidrar til å gjøre kollektiv­trafikken mer bruker­vennlig. Ruters reise­planlegger viser, ved hjelp av få taste­trykk, hvilke reise­alternativer du har på en bestemt strekning.

Fremtidens personlige mobilitets­assistent vil bli enda smartere og mer bruker­vennlig. Den vil bruke ditt individuelle mobilitets­nettverk på tvers av alle de transport­midlene du ønsker, den snakker med din kalender, henter dine venner fra Facebook (så du kan avtale bildeling med dem eller ta samme bussen) og hjelper deg å organisere transport for barnas fritids­aktiviteter.

En personlig tilpasset mobilitets­assistent kan også gi bedre løsninger for universell utforming, for eksempel ved å kommunisere med digitale enheter og sørge for vibrasjon eller opplesing av «Det er din avgang – linje 5 til Vestli som er neste avgang fra denne platt­formen».

Mobilitetsassistenten holder også et øye med trafikken og foreslår justeringer dersom det skjer noe uventet (ulykke, vei sperret, kø, osv.). Den får også beskjed hvis skole­bussen er forsinket og pakkeleveringen du ventet på ble utsatt til i morgen.

Toveis kunde­kommunikasjon

Ruter ser spesielt interessante muligheter innenfor toveis kunde­kommunikasjon. Dette dreier seg både om raskt og i mange kanaler å kunne informere og innhente kundenes syns­punkter på tilbudet der og da. På denne måten gis et godt grunnlag for enda bedre med­virkning i utviklingen av tilbudet.

Ny teknologi bidrar til et enda bedre mobilitets­tilbud

I dag har biler, busser, trikker, T-bane, tog og båter tatt i bruk digitale systemer i stor skala. Styring av kritiske systemer som motorer, signal­anlegg, brann­sikkerhet og kollisjons­puter er allerede basert på data­maskiner. Kjøretøy er i stor grad knyttet til nettverk og utveksler informasjon, både med hverandre og med brukere av transport­tjenester og systemer. Det betyr at vi i dag kan tilby kunder løpende, oppdatert informasjon om hvor bussen eller toget er, korresponderende transport kan få beskjed om å vente ved forsinkelser og kollektiv­transport kan få prioritet i lyskryss.

Ruter forventer at vi i fremtiden vil få en utvikling av nye løsninger innenfor områder som intelligente transport­systemer (ITS) og autonome kjøretøy som vil gjøre det mulig med helt nye tjenester til de reisende. Veier med sensorer som varsler syklister før de drar hjemmefra ved glatt føre og i stedet anbefaler trikk til jobben kan være ett eksempel. Selvkjørende biler og førerløs kollektiv­trafikk kan være andre muligheter.

Teknologiutviklingen gir potensial for endringer i kostnadsstrukturer over tid. Nye tilbud blir mulig, nye områder kan dekkes og det eksisterende tilbudet blir billigere å drifte.

Tett integrerte systemer på åpne, fleksible tekno­logiske platt­former må til for å lykkes. På svært mange områder forutsetter god transport også god integrering av informasjon. For å lykkes med å skape et full­stendig mobilitets­nettverk må mange ulike systemer snakke sammen. Det gjelder både systemene som kommuniserer med kundene og systemene som koordinerer sam­spillet i transport­produksjonen og mellom ulike mobilitets­former.