NO | EN

2
Visjon for fremtidens hovedstadsregion – grønn mobilitet

Sammendrag

I arbeidet med visjonen for fremtidens hovedstads­region og strategien for mobilitets­tilbudet, har Ruter benyttet en scenario­metodikk. Gjennom analyser av trender og utviklings­trekk er det identifisert fire scenarioer som gir ulike rammer for utvikling av mobilitets­tilbudet.

2.1

Trender som bidrar til grønn mobilitet

Felles for alle fire scenarioene er trender som har betydning for utvikling av mobilitets­tilbudet og som anses som relativt sikre. I tillegg til vekst og urbanisering, legger Ruter til grunn en økende individualisering i befolkningen, digitalisering og tekno­logisk utvikling av kunde­tjenester, økonomisk vekst og økt konkur­ranse mellom by­regionene for å tilby attraktive og bærekraftige bo- og arbeids­miljøer.

I hovedsak støtter disse trendene nasjonale og lokale mål, og Ruter vil bidra til å forsterke de trendene som støtter samfunns­oppdraget om grønn mobilitet.

Ruter vil være en pådriver for digitalisering og tekno­logisk utvikling av kunde­tjenester for kollektiv­trafikken i hovedstads­området. Dette vil gjøre det lettere å velge grønne mobilitets­løsninger.

Urbaniseringstrenden trekker i retning av grønn mobilitet og begrenset bilbruk. Andelen som går, sykler eller reiser med kollektiv­transport er høyere i urbane, konsentrerte områder enn det i praksis vil være mulig å oppnå ved mer spredt be­byggelse.

2.1 Trender og drivere

Urbanisering

Folk flytter til byen og lever urbane liv

 • Befolkningsøkning og stadig fortetting i Oslo og regionbyene i Akershus åpner for optimal ressursutnyttelse, effektive og integrerte løsninger.
 • Økende ønske om «det urbane livet», preges av mange muligheter, enkelhet og effektivitet.

Digitalisering

Nye digitale teknologier preger både drift, utvikling og bruk av mobilitetstilbudet

 • Nye digitale teknologier revolusjonerer drift, utvikling og bruk av mobilitetsløsninger, og bidrar til en radikal endring av mobilitetsbildet.
 • Digitalisering både driver og muliggjør integrerte mobilitetsløsninger.
 • «Ting» snakker med hverandre - «the Internet of things».
 • Transportmidlene og veinettet er «smarte» og flere transportmidler førerløse.

Individualisering

Folk fokuserer på seg selv og tar ansvar for eget liv

 • Økt velstand, kontinuerlig teknologiutvikling, forbedring av tjenester gjør at innbyggerne forventer at nye løsninger tilpasses egne behov.
 • Digitalisering, globalisering og urbanisering driver frem forbedringer og differensiering av mobilitetstjenester.
 • Informasjon, billettering, transportmåte, tidspunkt og komfort på reisen tilpasses kontinuerlig den enkeltes preferanser.

Bærekraft

Regionens attraktivitet med bærekraft og miljø i fokus

 • Gode mobilitetsløsninger er viktige for at næringslivet skal lykkes i å tiltrekke seg og holde på kloke hoder.
 • En attraktiv region krever fokus på bærekraft og miljø.

Økonomisk vekst

> Last ned originalt bilde
2.2

Samordning av mobilitetsformer og samspill mellom privat og offentlig sektor

I arbeidet med å utvikle scenarioer har Ruter lagt til grunn at trendene digitalisering, urbanisering, individualisering og bærekraft med stor sikkerhet vil påvirke fremtiden. To forhold Ruter mener har stor betydning, men som det knytter seg usikkerhet til, er 1) grad av system­integrering og 2) styring.

2.2 Fire scenarioer for fremtiden

«State of the art» mobilitet Markedsdrevet utvikling av mobilitetsløsninger Høy grad av systemintegrering Private initiativ driver utviklingen av integrerte mobilitets-løsninger, styrt av etterspørselen i markedet. Tilbudet justeres raskt basert på behov og lønnsomhet, og Osloområdet blir et satsingsområde for innovative mobilitetsaktører. Individuelle mobilitetsbehov ivaretas i stor grad, særlig i tettbygde strøk.Sømløs mobilitet for alle Plandrevet og offentlig kontrollert uvikling av mobilitetsløsninger Høy grad av systemintegreringOffentlig styrte initiativ skaper helhetlige mobilitets-løsninger og bærekraftige arbeids- og bomiljøer. Langsiktig og helhetlig tenking bidrar til en bære- kraftig region, samtidig som samfunnets, nærings- livets og innbyggernes behov ivaretas.Valgfrihet og skreddersøm Markedsdrevet utvikling av mobilitetsløsninger Lav grad av systemintegrering Enkeltaktører står fritt til å drive innovasjon, takten er høy, og mange spennende intitiativ svarer på innbyg- gernes forskjellige forventninger og behov. Fri konkur- ranse trekker diverse innovasjonsaktører til regionen, og innbyggerne har stor valgfrihet og fleksibilitet.Trygt og forutsigbart tilbud Plandrevet og offentlig kontrollert uvikling av mobilitetsløsninger Lav grad av systemintegreringDet offentlige driver utviklingen av forskjellige mobilitetsløsninger. Langsiktige og rasjonelle planer blir lagt og gjennomført, og forskjellige sektorer får gode løsninger som kommer samfunn, næringsliv og innbyggere til gode.Høy grad av systemintegreringLav grad av systemintegreringPlanstyrtMarkedsstyrt
> Last ned originalt bilde
Visjon
2.2 Fire scenarioer for fremtiden, med markering av visjonen.

Systemintegrering handler om å skape et system som leverer integrerte, grønne mobilitets­tjenester til inn­byggerne. Integreringen gjelder trafikk­tilbud, informasjon, billett­systemer, priser, digitale tjenester og annen grønn mobilitet, som gange, sykkel og bil- og sykkel­deling. Dette er en utvikling som Ruter, sammen med andre, i stor grad kan påvirke. Et samordnet og fleksibelt tilbud vil gi høyere andeler for grønn mobilitet. Stor tro på betydningen av system­integrering bygger på trender og erfaringer fra andre store byer. Ruter bygger således viktige deler av strategi­arbeidet på en utvikling i retning av mer integrerte mobilitets­løsninger.

Styring dreier seg om forholdet mellom sterkere offentlige grep på noen områder (planstyrt) og private aktørers handlings­rom til å drive utviklingen på andre områder. Dette er et område hvor politikken kan svinge i perioder, men trenden er mer samspill mellom offentlig styrte prosesser og tilrette­legging for private initiativ.

Tydelig og effektiv plan­styring vil alltid være viktig innenfor arealplan­legging, mens for eksempel utvikling og drift av digitale løsninger i større grad kan være markeds­styrt. Ruter legger til grunn at det også i fremtiden vil være ulik grad av offentlig engasjement i utvikling av regionen og mobilitets­tilbudet, samtidig som det kan forventes nye private løsninger og tilbuds­leverandører innen områder som i dag primært håndteres av offentlig sektor.

Ruters visjon og strategi er i sum basert på et fremtids­bilde preget av høy system­integrering av mobilitets­tilbudet og et samspill mellom markeds­drevet og planstyrt utvikling av areal­bruken og moblitets­løsningene.

2.3

Visjonen: Bærekraftig og fleksibelt – hvor du vil når du vil

Ruters visjon er å styrke hovedstads­området som et attraktivt storby­område. I 2060 har regionen nærmere 1,7 millioner innbyggere. Befolkningsveksten har stort sett kommet i Oslo og seks nær­liggende region­byer i Akershus, og i de nærmeste by­regionene i Buskerud og Østfold.

Luften er ren, og regionen har attraktive arbeids­plasser, bomiljøer og fritids­aktiviteter i kort avstand til hverandre. Å reise er enkelt, trygt og miljø­vennlig, og inn­byggerne kommer seg raskt frem. Mobilitetsnett­verket oppleves sømløst; det er lett å finne frem, de ulike tilbudene er godt integrert og det er gode knute­punkter for effektive bytter.

Regionen har et nettverk av ulike mobilitets­løsninger som gir høy frekvens, kort reisetid og god kapasitet for alle viktige reise­retninger. Felles mobilitets­løsninger gjør at folk velger kombinasjoner som utnytter de forskjellige løsningenes fortrinn.

Oslo er inter­nasjonalt kjent som «gåbyen», på samme måte som København fortsatt er sykkel­byen fremfor noen. Gode og trygge gang­arealer gjør sitt til at du kan nyte bylivet på vei til jobb, teateret, venner eller trening. Den samme utviklingen har de øvrige byene i hovedstads­området hatt. Det totale mobilitets­tilbudet består av et godt samordnet system med ulike løsninger tilpasset markeder og geografiske områder innenfor regionen. Kollektivtransport er bære­bjelken i nett­verket og står for de tyngste trafikk­strømmene. Der er parkering primært tilrette­lagt for sykler og vare­levering. Det er først og fremst i områder utenfor de befolknings­tette sentrums­områdene at bilen inngår i inn­byggernes reise­kjeder. Bilene vil i all hovedsak være el­ektriske.

Ryggraden i det regionale transport­tilbudet er moderne, energi­effektive tog som binder regionen sammen gjennom et kapasitets­sterkt og høy­frekvent tilbud. Nye togtilbud gjennom hoved­staden gir kapasitet og effektiv fremkommelighet også til dem som skal på kryss og tvers i regionen. Økt kapasitet i nye linjer for metroen i Oslo bidrar til høyere frekvens og et raskt og effektivt tilbud for de mange som reiser inn mot og gjennom Oslo. På over­flaten består nett­verket i indre by av et moderne trikke­nett, supplert av fossil­frie, i stor grad elektrisk drevne, bybusser. Utenfor indre by og ved de største region­byene gir buss og moderne bane­løsninger rask og kom­fortabel transport med ønsket kapasitet.

RuterFlex er en bestillings­tjenste for bil eller minibuss, som utfyller det ordinære kollektiv­transport­tilbudet.

I fremtiden er transport i stor grad auto­matisert, men ofte betjent av service­personale. Allerede i 2020, ble den siste bussen med fossilt drivstoff tatt ut av trafikk. Stadig flere transport­midler blir el­ektriske, deriblant buss, båt og sykkel. Båten er et effektivt bindeledd på fjorden og forsterker hovedstads­områdets blågrønne by­landskap.

De reisende opplever at mobilitetsnett­verket gir dem stor valg­frihet. De kan enkelt og greit finne beste reisemåte og -rute basert på personlige preferanser som reisetid, komfort, behov for å kunne jobbe underveis, pris eller miljø­avtrykk. Gjennom de digitale tjenestene skjer reiseplan­legging og betaling enkelt og trygt for den reisende. Reiseplan­leggingen skjer automatisk basert på individuelle preferanser. Kundene kan fokusere på det de ønsker å bruke tiden til underveis, heller enn på plan­leggingen av selve reisen. Dette sømløse nett­verket, med et godt integrert tilbud av mobilitets­tjenester, har gjort hovedstads­regionen til den mest attraktive og bærekraftige by­regionen i Europa.

2.3 Fremtidens reisehverdag – fleksibel, effektiv og enkel
Jeg våkner av at alarmen går klokken 8. Det er 15 min. tidligere enn vanlig da min digitale assistent fikk en nyhet i natt om attunnelen på vei til jobb var stengt. Møtet med sjefen tar lengre tid. Hvis jeg drar med planlagt transport kommer jeg 10 min. for sent til barnehagen. Assistenten foreslår først metro, så buss som løsning. Da er jeg i barnehagen 5 min. før stengetid. Under middagen får jeg en påminnelse om at RuterFlex henter min sønn og resten av fotballaget som skal på trening.Jeg ser at det er en plass ledig og mulighetfor meg å være med. Avtaler17:00-----------18:30------- Nyheter Reiseplan Gange Sykkel Buss Metro Trikk RuterFlex Avtaler08:00-----------12:15------- Nyheter Reiseplan Gange Sykkel Buss Metro Trikk RuterFlex
Illustrasjonen viser en hverdag i fremtiden og hvordan en reise uten privatbil kan foregå. Det er fleksibelt, effektivt og enkelt. Viktig er utviklingen av en digital mobilitetsassistent for en rekke integrerte mobilitetstjenester.
>Last ned originalt bilde